CHƯƠNG 19 - Tại khách sạn

AUDIO FLASHCARDS: Yêu cầu và than phiền

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
The television set is out of order.Ti vi bị hỏng.
Have someone repairs it for me.Anh cho người chữa hộ tôi.
Have someone repairs it for me.Anh cho người sửa giùm tôi.
Let me change to another room.Anh cho tôi đổi phòng khác.
Please give me a bottle of shampoo.Chị cho tôi xin lọ dầu gội đầu.
Chị cho tôi xin một cuộn giấy vệ sinh.