LET'S SPEAK VIETNAMESE

Greetings and Getting Acquainted

Communicative Exercise 1


What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer, then click on the answer button to view answers.
 1. You saw your Vietnamese male teacher at the library. You greet him:

 2. a.  Chào anh!
  b.  Chào thầy!
  c.  Chào ông!

   
 3. Someones wants to know your first name. You say:

 4. a.  Xin lỗi anh, anh tên gì?
  b.  Tên tôi là  ...................
  c.   Anh là tên  ...................

   
 5. You want to find out a classmate's nationality.  You ask another classmate:

 6. a.  Anh ấy là người gì?
  b.  Anh ấy là người nước gì?
  c.  Anh ấy là người nước nào?

   
 7. You want to know the name of a male class mate who sits next to you.

 8. a.  Xin lỗi, anh tên gì?
  b.  Tên cô gì?
  c.  Em tên là ....................., phải không?

   
 9. Someone wants to know your nationality. You answer:

 10. a.  Em là người Nhật, phải không?
  b.  Tôi là người ........................
  c.  Ông là người nước nào?

   
 11. You wants to find out if someone is French.  You ask:

 12. a.  Em là người Pháp không?
  b.  Anh/Chị là người Pháp phải không?
  c.  Anh/Chị là người nước nào?

   
 13. Your teacher called you "Shannon". You tell him:

 14. a.  Dạ không.  Tên em không phải là Shannon.
  b.  Dạ. Em không là Shannon.
  c.  Không phải.  Em không là tên Shannon.

   
 15. You want to introduce a friend named Karen to your female teacher. You say:

 16. a.  Cô, giới thiệu với cô: bạn em là Karen.
  b.  Thưa cô.  Xin giới thiệu với cô. Ðây là Karen, bạn em.
  c.  Chị Karen, cô của tôi tên Lan.

   
 17. You want to know if your female teacher is from Hanoi.

 18. a.  Cô là người Hà Nội, phải không?
  b.  Cô là Hà Nội, phải không?
  c.  Cô người nước nào?

   
 19. Someone thinks you are from Thailand. You tell that person:

 20. a.  Tôi không là Thái Lan.
  b.  Em không phải ngườiThái.
  c.  Tôi không phäi là người Thái.

   


   Copyright 2006 by LêPhamThúy-Kim