CHAPTER 3: Daily Activities

DICTATION EXERCISE

  
Listen to the dictation. Fill in the gaps with one word in each gap. You can either use key pad provided for those vowels with diacritic marks or type those vowels with any keyboard driver you have. Then press "CHECK" to check your answers. Use the "HINT" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. Note that you will lose points if you ask for hints!

phuong.jpg

tôi là Minh-Phượng. nay tôi 20 . Tôi là Arizona State University. Tôi đi thứ , thứ tư và thứ từ 7 đến 12 . Còn thứ và thứ tôi vì tôi đi từ 8 3 . Cuối tuần tôi thích đi , đi Việt và với . Thế các thích gì trong thứ và chủ nhật?