CHAPTER 4: Student Life

Oral practice: Dialogues 1a and 1b

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to advance through the dialogues.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to each sentence.
3. Repeat each sentence out loud a couple times.
4. Then record yourself saying and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on DELETE to go to the next sentence.
Larry học ngành nào?
Mình học ngành thương mại.
Học kỳ này Larry học mấy môn?
Mình học bốn môn.
Môn nào?
Kinh tế, luật, tiếng Việt, và địa lý
Hôm nay mấy giờ Sherry có lớp?
Mười giờ sáng và ba giờ chiều.
Thế mười giờ Sherry học gì?
Mình học tiếng Việt.