CHAPTER 4: Student Life

Oral practice: Dialogue 3

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to advance through the dialogues and for the script of the sentence/question.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to each sentence.
3. Repeat each sentence out loud a couple times.
4. Then record yourself saying and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on DELETE to go to the next sentence.
Lisa đến đây (từ) bao giờ?
Mình đến hồi tháng sáu.
Lisa học trường này từ bao giờ?
Từ tháng tám. Còn Lân?
Từ năm ngoái.
Sáng nay Lan đến thư viện lúc mấy giờ?
Lúc 10 giờ.
Lan ở đó đến mấy giờ?
Đến hai giờ trưa.