CHAPTER 6 - Family & Relatives

Dialog 2

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to advance through the dialog.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen each sentence.
3. Be sure to repeat each sentence out loud for a couple times.
4. Then record yourself saying the sentence and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on DELETE to go to the next sentence.
Họ hàng anh có đông không?
Bên ngoại anh khá đông.
Ông bà ngoại anh có sáu người con.
Còn bên nội?
Không đông. Bố anh là con một.