CHƯƠNG 7: Hobbies & Pastimes

Time frequency expressions in context

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Miss Loan usually goes travel every year.Cô Loan thường đi du lịch mỗi năm.
I seldom cook.tôi ít khi nấu ăn.
Mr. Lân goes sing karaoke with friends every week.Mỗi tuần ông Lân đi hát ka ra ô kê với bạn.
I usually cook.Tôi thường nấu ăn.
She always goes drink coffee and chit chat with friends.Chị ấy luôn luôn đi uống cà phê và tán gẫu với bạn.
Sometimes Hoàng plays guitar and sings with friends.Thỉnh thoảng anh Hoàng chơi ghi ta và hát với bạn.
Hoàng occasionally plays guitar and sings with friends.Đôi khi anh Hoàng chơi ghi ta và hát với bạn.
I never cook.tôi không bao giờ nấu ăn.