CHƯƠNG 7 - Hobbies & Pastimes

Dialog 1

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Khi rảnh anh thích làm gì?
Anh ở nhà vẽ hay chụp ảnh.
Thế sở thích của Mai là gì?
Em thích đi hát karaoke hay đi phố mua sắm với bạn.