LET'S SPEAK VIETNAMESE


Grammar Quiz 1

This grammar quiz  emphasizes the use of grammar points as well as vocabulary introduced in chapter 7 of Let's Speak Vietnamese text.Section 1:   Multiple choices exercise. 
Select the one word or phrase in bold that is INCORRECT  and should be OMITTED or MOVED to other place in each sentence.
 1. Chị mệt có không?

 2. [A]  có
  [B]  sẽ
  [C]  không

   
 3. Anhđói không à?

 4. [A] có
  [B] không
  [C] à

   
 5. Em đã có xem phim cuối tuần này không?

 6. [A] có
  [B] đã
  [C] này

   
 7. Tuần trước anh Hùng bị có mệt.

 8. [A] bị
  [B] có
  [C] mệt

   
 9. Tại sao các anh chị ấy không đi học làm gì?

 10. [A] các
  [B] ấy
  [C] làm gì

   
 11. A: Cô có khỏe không?

 12. B: Cám ơn anh.  Bây giờ tôikhỏe lắm.
  [A] không
  [B] có
  [C] lắm

   
 13. A: Chị có đi Sin ga po bao lâu?

 14. [A] bao lâu
  [B] có
  [C] đi

   
 15. Tại sao chị có không ăn cơm trưa?

 16. [A] sao
  [B] không
  [C] có


Section 2:     Matching exercise.
Match the phrases in columns A and B to complete sentences . 
Type the correct number in the box provided, then check the answers.
 
A
 ANSWERS
B
Tại sao em thích đi xem phim 
1. có rẻ không, chị?
Quyển sách này có
2. có vui không?
Anh Long có nói và viết
3.  trưa thứ hai vậy?
Ăn phở ở hiệu Khải Hoàn 
4. tiếng Việt giỏi không?
Mua sắm ở Việt nam 
5.  có ngon không?
Cuối tuần rồi chị đi câu lạc bộ 6.   đắt lắm không?

Copyright 2006 by Le Pham ThuyKim