CHƯƠNG 8 - Physical Appearance

Dialog 2

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
À này, Tina đang buồn lắm.
Tại sao thế?
Vì Sam sắp đi Việt Nam.
Sam đi để làm gì?
Để nghiên cứu.
Thế Sam sẽ ở Việt Nam bao lâu?
Khoảng 1 năm.