CHƯƠNG 8 - PHYSICAL APPEARANCE

Describing someone - Tả người

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
brown_eye.jpg mắt nâu
obese.jpg mập
long_face.jpg mặt dài
beautiful.jpg đẹp
handsome.jpg đẹp trai
obese.jpg béo
gay.jpg gầy
long_hair.jpg tóc dài
grey_hair.jpg tóc bạc
wearing_glasses.jpg đeo kính
blond_hair.jpg tóc vàng
bue_eye.jpg mắt màu xanh lơ
black_hair.jpg tóc đen
oval_face.jpg mặt trái xoan
ugly.jpg xấu
green_eyes.jpg mắt xanh lá cây
round_face.jpg mặt tròn
square_face.jpg mặt vuông
black_eyes.jpg mắt đen
red_hair.jpg tóc đỏ
young.bmp youngtrẻ
old.jpg old, agegià
old in agelớn tuổi
girl1.jpg tallcao
short (in height)thấp
good lookingdễ nhìn
big buildto người
to conto con
small buildnhỏ người
young in agenhỏ tuổi
1.75 meter tallcao một mét bảy lăm