CHƯƠNG 9 - Tính tình

Character or Personality - Tính tình

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
just; recentlymới
with girlfriendvới bạn gái
how is ... personality?tính tình .... như thế nào?
to find; see; perceivethấy
suitable for each otherhợp nhau
hạp nhau [Southern dialect]
really?thế à?
Mình mới gặp anh Quang.
Anh ấy đi với bạn gái.
Ừ, mình gặp cô ấy rồi.
Cô ấy tên Vân.
Tính tình Vân như thế nào?
Vân thân thiện và rất vui tính.
Mình thấy hai người rất hợp nhau.