CHƯƠNG 9 - Tính tình

Dialog 2

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Học kỳ này
môn kinh tế mình có cô giáo mới
Mai thấy cô giáo mới như thế nào?
Cô ấy trẻ hơn
và dễ tính hơn thầy giáo cũ
Ừ, sinh viên không bị căng thẳng như trước.
new female teachercô giáo mới
former male teacherthầy giáo cũ
more thanhơn