CHƯƠNG 9 - Tính tình

Dialog 2

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
most / bestnhất
studiouschăm học
lazylười biếng
the most studious of the familychăm học nhất nhà
as for ....còn .. thì
be alike, ressemblegiống
Có phải em trai của Mai chăm học nhất nhà không?
Ừ, nó thì chăm giống chị mình
Còn mình thì lười biếng giống anh mình.