chạy mất dép

Definition: to run away so fast due to fear
   
Example: 1)
A
: Mai sợ con gì nhất?
  B: Hễ thấy con chuột là Mai chạy mất dép.
   
  2) Hôm qua anh Giang làm gì mà mày chạy mất dép vậy?
   

Etymology:Chạy literally means to run. Mất dép means to lose one's sandals. One has to run away so fast that one loses one's sandals. So chạy mất dép refers to the fear that makes one run away so fast.
   
Word usage in authentic materials: Còn ông anh mình dẫn người yêu đi ăn bánh rán thì lại dẫn vào chỗ bán rắn, khiến cô nàng phải phen chạy mất dép.
http://http://ngoc12345.tripod.com/id5.html
   
Practice: -Write two mini-dialogues using chạy mất dép.
  -Find the way to use chạy mất dép in your conversation with a native speaker of Vietnam today!
Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006