tiền khô cháy túi

Definition: hết tiền = completely broke
   
Example: 1) Đi mua sắm với nàng xong là tao tiền khô cháy túi.
   
  2) Cháy túi rồi! Đừng tiêu hoang nữa!
   
Etymology:khô (cạn) = dry up, drought; cháy = burn; cháy túi = empty pocket. Someone does not have any money or has empty pockets is completely broke.
   
Word usage in authentic materials:

1) Dạo này bận quá. Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho!!!
http://forum.mamboserver.com/archive/index.php/t-72570.html

  2) Khát vọng làm giàu của chàng du học sinh "cháy túi"
  http://www.thanhnien.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=156208
   
Practice: -Write two mini-dialogues using tiển khô cháy túi
  -Find the way to use tiền khô cháy túi in your conversation with a native speaker of Vietnam today!


Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 6, 2006