chuyện nhỏ = slang

Definition: 1) chuyện không quan trọng = trifling/trivial matter
2) chuyện dễ thực hiện = thing that is easy to accomplished
   
Example:

1) Sau khi học lớp này, mình thấy việc nói chuyện trước đám đông là chuyện nhỏ nếu có sự chuẩn bị kỹ.
   
  2) A: Chị trả thư viện mấy quyển sách này cho em nhá!
  B: Chuyện nhỏ! Ngày mai chị sẽ trả cho em.
   
Word usage in authentic materials:

http://www.quandoinhandan.org.vn/banluan/bl_right.php?id=991

   
Practice: -Write two mini-dialogues using chuyện nhỏ.
  -Find the way to use chuyện nhỏ in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 7, 2006