hàng hiệu

Definition: brand-name merchandise
   
Example: A: Chiếc áo này đắt quá!
  B: Thì hàng hiệu mà!
   
  -Con nhỏ đó chảnh lắm! Lúc nào cũng chỉ sài hàng hiệu.
   
Word usage in authentic materials: http://www.vnn.vn/xahoi/2005/10/504802/

   
Practice: -Write two mini-dialogues using hàng hiệu.
  -Find the way to use hàng hiệu in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006