hơi bị..

Definition:
hơi bị + adjective/stative verb = very + adjective/adverb
   
Example: 1) Cái áo mày mặc hơi bị đẹp đó. Mua ở đâu vậy?
  (Cái áo mày mặc rất đẹp đó. Mua ở đây vậy?)
   
  2) Ở Diamond Plaza. Nhưng này giá hơi bị đắt đó nha.
  (Ở Diamond Plaza. Nhưng này giá rất đắt đó nha.)
   
Etymology:
Hơi = a little, rather, used only before adjectives or adverbs which are not positive. Bị is also used to denote states or actions which are not desirable at all such as "bị ốm" hay "bị cảm". But as slang, hơi bị placed before an adjective or an adverb no longer conveys negativeness BUT rather in a positive sense.
  More information on hơi bị in Vietnamese:
http://www.ykien.net/hasiphu02.html
   
   
Word usage in authentic
materials:

1) Trong làm ăn, để nữ giới gọi là "chú" hay "bác" thì hơi bị... buồn (!).
http://www11.24h.com.vn/index.php/272


2) Nhà thơ thường thường không sở trường về lý luận văn học nên ông Nguyễn Duy phát ngôn hơi có vẻ cường điệu một nhận định “hơi bị” cũ kỹ.
http://damau.org/index.php?module=article&view=8&page_num=7


   
Practice: -Write two mini-dialogues using hơi bị... + adjective/adverb.
  -Find the way to use hơi bị... + adjective/adverb in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, September 4, 2006