xạo bà cố

Definition: nói dối, nói bậy bạ= to tell tales
   
Example: A: Nghe nói thằng Khuê sắp đi Mỹ với con ghệ mới, đúng không?
  B: Xời ơi, thằng đó xạo bà cố. Vậy mà cũng tin.
   
  A: Mày biết thằng Phùng không?
  B: Biết. Cái thằng chuyên môn xạo bà cố chứ gì?
   
Etymology:


xạo means to tell tales. Bà cố is great grand mother. So xạo bà cố means someone who tells big tales.
   
Word usage in authentic materials: http://forums.gamethu.net/archive/index.php/t-49076.html

   
Practice: -Write two mini-dialogues using xạo bà cố .
  -Find the way to use xạo bà cố in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006