xế xịn

Definition: xe đắt tiền = expensive vehicle
   
Example: -Nó mới tậu được một chiếc xế xịn nên mặt cứ vênh lên.
  (Nó mới tậu được một chiếc xe đăt tiền nên mặt cứ vênh lên.)
   
Etymology: xế means vehicle in Sino-Vietnamese. Xịn is slang for good. So xế xịn refers to an expensive vehicle.
   
Word usage in authentic materials: 1) Tâm lý người dân Hà Lan thường là ngại mua xe đắt tiền vì xe "xịn" quá rất dễ bị mất cắp.
http://bangaivn.net/forum/lofiversion/index.php?t8167.html
 

2) Vì là "gái xế nổ" nên giá cả có phần cao hơn, nhất là những em đi "xế xịn". http://www.hiv.com.vn/hiv/len-an/0501379970.aspx

   
Practice: -Write two mini-dialogues using xế xịn.
  -Find the way to use xế xịn in your conversation with a native speaker of Vietnam today!Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated, August 3, 2006