Chiếc thuyền nan

 Listen to the song and fill in all the gaps, then press "Check Answer" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. Note that you will lose points if you ask for hints!
Tính tính tính tình tang tang tang
mình như chiếc
bềnh bồng
Đ i Tô ki ô
Mình chiếc
áo ki mồ nô
Tô kì ô, Tô kí ô
với ki mồ nô
Đi Chi cá gô
Mình găng tờ
với anh Sạc Lô
Chi cà gô, Chi cá gô
với anh Sạc Lô