Developed for beginning learners of Vietnamese

Chiếc thuyền nan
Music & Lyric: Minh Lương & Hồ Tấn Vinh
Singer: Uyên Thy

Now, you can write your own lyric by substituting words in CAPITAL with your own following the instruction below:

Tinh tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Đi tới Tô ký ô
Mình xách tay chiếc dù
Mặc áo ki mồ nô
Tô kỳ ô, Tô ký ô
với ki mồ nô

1. Đi tới + PLACE (that has 3 syllables)
2. Mình + ACTION1 ( 2 words) & THING1 (2 words)
3. ACTION2 (1 word) + THING2 (4 words & the 4th word has to rhyme with PLACE)
4, PLACE , PLACE
5. THING1 THING1 với THING2 (the last 3 words)


Back to Chiếc thuyền nan


©2006 Lê Phạm Thuý-Kim
Arizona State University

Last updated November 5, 2006