Con gái bây giờ

Music & Lyric: Quốc Hùng
Singer:  Quốc Hùng

LEARNING  VOCABULARY

Biết yêu là phũ phàng, phũ phàng (adj.) ruthless, harsh.
Biết yêu là ngỡ ngàng, ngỡ ngàng (adj.) at fault
Sao ta cứ cắm đầu yêu cắm đầu (adv.) blindly; complete wrapped up in what one is doing
(prep.) in order to
Biết yêu là lỡ làng, lỡ làng (adj.)  missing the chance,/ opportunity
Viết thư tình cho nàng thư tình (n.) love letter
sao nàng vu vơ làm ngơ (conj.) but, yet
  vu vơ (adj.) vague
     
Con gái bây giờ thích làm duyên làm duyên to mince
Con gái bây giờ hay giả vờ giả vờ (v.) to pretend
Con gái bây giờ thích làm ngơ làm ngơ (v.) to ignore
Con gái bây giờ quá thờ ơ thờ ơ (adj.) indifferent
     
Ta biết yêu là sẽ đau đau [khổ] (v.) to suffer great misery
Ta sẽ yêu nàng kiếp sau kiếp sau (n.) next life
Xin giống như một giấc mơ giấc mơ (n.) dream
Vì con gái bây giờ quá yêu và dễ yêu dễ yêu (adj.) lovely


Back to Con gái bây giờ


 


Grammar notes