Không

nhạc và lời:  Nguyễn Ánh 9

LEARNING  VOCABULARY in CONTEXT

tình đời thay trắng đổi đen thay trắng đổi đen (idiom) to change one's mind
tình đời còn lắm bon chen bon chen  scramble
tình đời còn lắm đam mê đam mê  passion
tình còn lắm ê chề ê chề  shame
nghĩa gì đâu nghĩa  meaning
tình mình đã lắm thương đau thương đau sufferring
tình mình gian dối cho nhau gian dối deceipt
thôi đành hẹn lại kiếp sau kiếp sau next life


Back to Không