Nếu xa nhau

nhạc và lời:  Đức Huy

LEARNING  VOCABULARY
...những tháng mưa ngâu mưa ngâu (n.) the rain in the 7th month of lunar calendar
....nước mênh mông mênh mông (adj.) vast, immense, spacious
...mây trôi lững thững lững thững (adv.)  in a strolling way
.. biết bao giờ thôi phiêu lãng phiêu  lãng (v.) to drift
...tình yêu thôi lỡ làng lỡ làng (adj.) missing the chance/opportunity
.. đời anh thôi dở dang dở dang (adj.) inconclusive, unfinished, uncompleted


 Next activitiy             Home             Back to Nếu xa nhau