Son Güncelleme: 07/10/2012 10:13

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Nisfet Uzay, Mustafa Demir, and Eruğrul Yıldırım (2012). İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 13(1). ss. 147-160.

Özet: Teknolojik yenilikler ihracat performansının arttırılmasında önemlidir. Fakat teknolojik yeniliklerin girdisi olarak kabul edilen Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının ihracat performansı üzerindeki etkilerini araştıran ampirik literatürde birbiriyle uyumlu olmayan sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, literatürdeki tartışmaya katkı sağlamaktır. Çalışmada 1995–2005 yılları arasında Türkiye imalat sanayi sektörlerinin yapmış oldukları ihracat ile Ar–Ge harcamaları arasındaki ilişki panel veri analizi ile test edilmiştir. Ar-Ge harcamalarının ihracat üzerindeki etkisinin daha çok gecikmeli olarak ortaya çıktığı bulunmuştur. (Daha fazla bilgi için linki tıklayınız).

Tamamlanmış ve Bekleyen Makaleler

1. Gary Waissi, Jane Humble, Mustafa Demir. Arizona Aerospace and Defense Cluster – A Survey of NGM Readiness of the Supply Chain, Journal of Operations Management. (Submission date: August 2012).

Abstract: This paper discusses a study focusing on the next generation manufacturing (NGM) readiness of the Arizona aerospace and defense supply chain. The study consisted of building a database of the aerospace and defense companies, and then conducting a survey of those companies. The survey focused on nine areas: company demographics, supply chain management, global engagement, sustainability and green, process improvement, innovation, customer satisfaction, workforce
development, and leadership. The database, data sources, and database structure are briefly discussed, and the survey results are summarized. This paper is based on the Final Report of the Next Generation Manufacturing Study, Arizona Aerospace and Defense Supply Chain.

Tez (İktisat Yüksek Lisans)

Mustafa Demir (2009). Uluslararası Ticaret Performansı Açısından Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi. Kayseri.

Özet: Bu çalışmanın amacı, gerçekleştirilen teknolojik yeniliklerin uluslararası ticaret performansı üzerinde yaratacağı etkinin teorik ve ampirik açıdan analiz edilmesidir. Ampirik olarak “Teknolojik yeniliğin girdisi olarak kabul edilen Ar-Ge harcamaları, Türkiye imalat sanayinin ihracat performansını olumlu etkilemiştir” hipotezi sınanmıştır.

Çalışmada 1995–2005 yılları arasında Türkiye imalat sanayi sektörlerinin, yapmış oldukları Ar–Ge harcamaları ve rekabet gücünü belirlemede önemli bir parametre olarak kabul edilen reel döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişki panel veri analizi ile test edilmiştir. Türkiye imalat sanayindeki tüm sektörlerin incelendiği analizde, her iki açıklayıcı değişkenin ihracatı pozitif ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Ar-Ge harcamaları bir ve iki dönem gecikmeli değerlerde açıklayıcı değişken olarak, reel döviz kuru ise bir dönem gecikmeli değerde açıklayıcı değişken olarak modele eklenmiştir. Ulaşılan sonuçlarda Ar-Ge harcamalarının pozitif etkisi olduğu, iki dönem sonra bu etkinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Bu sonuç ihracat artışlarının sürekliliği için, Ar-Ge harcamalarının devamlılığının sağlanması gerektiğini ima etmektedir (Tezin tamamı YOK tez merkezinden erişilebilir).