Vietnamese Reading Resources 

Following are links for online authentic reading passages posted on the WWW

 

Readings in English
About Vietnam

History

The Land and the People

Language & Literature

Culture & Custom

Folk Tales

Current News about Vietnam

Miscellanous

 

 

 

Readings in VN for intermediate and advanced levels
Lịch sử

Ðất nước và con người

Văn hóa và phong tục

Truyện cổ tích

Ngôn ngữ và văn học

Văn học cổ

Văn học hiện đại

Tin tức Việt Nam

Tạp chí Việt ngữ

Âm Nhạc

Linh tinh