Global Viewing and Listening Activities

KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM

Xem lại vi đê ô và trả lời những câu hỏi sau.