People
Membrane and Energy Laboratory
 Main Home
Research
People
Facilities
Publications
Awards
Membrane Links

|
|Engineering|
|ASU|Group Photos

                         

Group Photo - Tempe, Arizona,  1/23/2015

From Left:  Chris Bremer, Paul McAfee, Jake Langley, Suzie Willams, Ben Wu, Jerry Lin,  Amr Ibrahim,  Xiaoli Ma, Gaurav Sharma, Cesar Mendoza, Alex Kasik,  Hong Meng, Xuelei Sun (not in the picture: Anthony Anderson, Dallas Sigris,  Joshua James)

 

Sedona, Arizona,  12/17/2015

From Left:  Xiaoli Ma, Gaurav Sharma, Dallas Sigrist, Ben Wu, Suzie Willams, Paul McAfee, Alex Kasik, Cesar Mendoza, Jerry Lin

(Group Outing trip)

 

                           ICOM2014, Suzhou, China, 7/20/2014

Alumni from Lin laboratory attending ICOM2014. From Left: Jiansheng Li (Nanjin Univ), Jinsoo Kim (Kyung-Hee Univ), S. Kim (LBNL), Mikel Duke (Victoria Univ), Jay Kniep (MTR), Jerry Lin, Masa Kanezhashi (Hiroshima Univ), Xiaotong Wei (MTR), Xuefeng Zhu (Dalian Inst of Chem. Phys), Wanqin Jin (Nanjing Tech), J.H. Dong (Univ Cincinnati)

 

                                     Tomestone, Arizona, 12/1/2012

From Left: Defei Liu. Xueliang Dong, Tom, Alex Kasik,  Jerry Lin,  Bo Lu, Nick Linneen, Di Zhao, Xiaioli Ma, Tyler Norton, Tyler's Son/Wife,  Yang Liu (Not in the Picture:  Ding Wang, Jose Ortiz, Stewart Mann)

(Group Outing Trip)

 

 

ASU Tempe campus, 12/19/09

From left:  Chao Ji, Carrie Eggen, Ding Wang, Jay Kniep, Shriya Seshadri,  Matt Anderson, Teresa Rose, Dr. Peter Rui,  Dr. Jerry Lin,  Tyler Norton,  Bo Lu, Andrew Traverso, Dr. Haibing Wang

 

ICOM2008, Waikiki Beach, Hawaii,  7/16/2008

Jessica O'Brien,  Jay Kniep,  Jerry Lin,  Matt  Anderson, Mikel Duke

 

 

Sedona  Red Rock Country,  Arizona, 10/22/06

From left:  Jerry Lin, Dr. J.S. Li, Carrie Eggen, Xiaotong Wei, Shriya Seshadri,  Matt Anderson, Dr.Masa Kanezashi,  Jay Kniep,  Jessica O'Brien,   Deepak Singh (standing back row),  Dr. J.H. Han, Qinghua Yin,  Vineet Gupta (sitting front row),  Duo Li

(Picture taken during the second annual group outing in Arizona)

 

  Suguaro National Park, Arizona, 11/12/05

From left:  Masa Kanezashi,   Matt Anderson,   Xiaotong Wei,   Jessica O'Brien,   Duo Li, Qinghua Yin,   Deepak Singh,  X.H. Huang,  Vineet Gupta,  Carrie Eggen,   Shriya Seshadri and  Jerry Lin. 

(Picture taken during the first group outing since our lab was moved from Cincinnati to Tempe, AZ)
 

 

Univ. Cincnnati campus,  9/20/01

Clockwise from top left : H. Zou, Tulin Akin, Scott Cheng, Zhaohui Yang, Jun-Ichi Ida, W. Yuan, N. Rane, Genoveva Buelna, Charlie Cooper;  Hatem Alsyouri (not in picture)

 

 Univ. Cincinnati lab, 9/1/01

Tulin Akin (left), Charlie Cooper

 

 Univ. Cincinnati Engineering Building, 05/29/98

Clockwise from top left : Jinsoo Kim, Karsten Wegner, Xiwang Qi, Zhaohui Yang, Ming Pan, Dr.Lin, Rishi Sondhi, Junhang Dong, Figen Akin, Charlie Cooper, Genoveva Buelna, Benjamin McCool

 

 

 

 

 

Membrane and Energy Laboratory, Department of Chemical and Materials Engineering, Arizona State University, Tempe, AZ 85287

Updated Dec, 2009