New!!!!
VTN 101 - Elementary Vietnamese 1 (5 credits) will be offered as an online course via Arizona State University Online this fall semester and will be taught by Lê Phạm Thúy-Kim, co-author of Let's Speak Vietnamese and Chúng ta nói textbooks and workbooks. Fall semester at Arizona State University starts August 20 - December 4.

VTN 102 - Elementary Vietnamese 2 (5 credits) will be offered as an online course for next spring semester (January 11 - April 29).

General information about ASU Online:  http://asuonline.asu.edu/
        
Search for VTN 101 via ASU Course Catalog: https://webapp4.asu.edu/catalog/Home.ext


bà tám choáng đi cửa sau rửa
bèo chuối đổ quậy
bí kíp chuyện nhỏ ghẹ siêu
bó tay hàng hiệu siêu sao
buôn dưa lê cưa hai lúa tám
cáo giả nai cực máu hâm thế hệ 8X
chát cửu vạn hiền như nai tiền khô cháy túi
chảnh dế hơi bị... thuốc lắc
chai/vé dỏm lạnh cẳng trên cả tuyệt vời
chạy đẹp như mơ leo cây trồng cây si
chạy mất dép đẹp như siêu mẫu mì ăn liền xạo bà cố
chém đẹp đẹp như tiên mít ướt xế
chết liền đẹp mê hồn ôsin xế hộp

đẹp không ai bằng phao xế xịn

  phê xịn  
 
   
       
Hội thoại 1: Hội thoại 2: Hội thoại 3: Hội thoại 4:
Hội thoại 5: Hội thoại 6: Hội thoại 7: Hội thoại 8:

©Lê Phạm Thu‎ý-Kim

Web Design: Lê Phạm Thúy-Kim
Last updated: September 5, 2006